Секретар

За укупну координацију рада Клуба Скупштина бира секретара. Мандат секретара траје 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.

Секретар своју функцију обавља волонтерски или хонорарно и за свој рад одговоран је Скупштини и Управном одбору Клуба.

Скупштина Клуба разријешава дужности секретара у случају да он крши одредбе овог Статута и Закона.

Секретар је самосталан у свом раду, задатак му је да припрема материјале за Скупштину, Управни одбор и комисије Клуба.

Секретар помаже предсједнику Скупштине и Управног одбора у извршавању одлука, закључака и ставова Скупштине и Управног одбора, те обавља и друге послове одређење овим Статутом и другим актима.

Права и обавезе

  • Извршава одлуке и закључке Скупштине и Управног одбора Клуба,
  • Припрема и извршава послове и задатке неопходне за рад Скупштине,
  • У складу са Законом чува и користи печат и штамбиљ Клуба,
  • Дужан је да присуствује сједницама Скупштине и Управног одбора и да учествује у њиховом раду,
  • Врши друге послове и задатке од интереса за Клуб.