Комисије и одбори

Ради извршавања одређених задатака из оквира дјелатности Клуба, те ради праћења и спровођења политике Клуба, а све у циљу унапређења укупног рада у Клубу постоје комисије као стални органи Управног одбора, одбори и друга радна тијела сталног или привременог карактера.

Стални органи Управног одбора су:

  • стручна комисија,
  • комисија за материјално-финансијско пословање,
  • комисија за организацију маркетинга и пропаганде,
  • комисија за ораганизацију спортских такмичења,
  • здравствена комисија,
  • комисија за омладинске школе,
  • комисија за кориштење спортских објеката и организацију приредби,
  • дисциплинска комисија,
  • арбитражна комисија.

Чланове сталних комисија Клуба, бира Управни одбор из реда чланова Клуба. Комисије се састоје од 3-5 (три до пет) чланова. Предсједнике сталних комисија бира Управни одбор из реда чланова Клуба или чланова Скупштине Клуба. За потпредсједнике сталних комисија бирају се чланови Управног одбора изузев дисциплинске комисије.

Арбитражну комисију именује Управни одбор на приједлог предсједника Надзорног одбора.

Мандат чланова комисија траје 4 (четири) године.

Ближе одредбе о дјелокругу рада, правима и обавезама комисија Клуба одређује се посебним актом Клуба. Извјештај о раду комисије подносе предсједници комисија Управном одбору Клуба, а по потреби и Скупштини Клуба.

Поред сталних комисија у Клубу се могу по потреби образовати одбори. Право на образовање оваквих тијела имају Скупштина и Управни одбор Клуба.