Број: 01-О/2019
Датум: 23.07.2019.године

На основу 46. и 51. члана Статута Омладинског фудбалског клуба „Гласинац 2011“ Соколац од 2.6.2011.године, предсједник Управног одбора доноси

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ КЛУБА

Члан 1.

Овом Одлуком, именује се радна Комисија за спровођење Изборне скупштине Омладинског фудбалског клуба „Гласинац 2011“ Соколац (у даљем тексту: Клуб), у саставу:

• Драган Реновица, предсједник
• Марко Мухаремовић и
• Момир Војиновић

Члан 2.

Комисија је дужна да у року не дужем од деведесет (90) дана припреми, организује и спроведе Изборну скупштину Клуба.

Члан 3.

Мандат лица именованих у члану 1. ове Одлуке, траје до окончања Изборне скупштине Клуба.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на званичном веб сајту Клуба www.ofkglasinacsokolac.com

ПРЕДСЈЕДНИК УО
НЕШО БОРОВЧАНИН