Управни одбор

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини Клуба, као њен извршни орган.

Управни одбор се састоји од 5 (пет) чланова. Предсједник Управног одбора је предсједник Клуба који заступа и представља Клуб без ограничења овлаштења у правном промету.

Мандат чланова Управног одбора, као и предсједника и потпредсједника Клуба траје 4 (четири) године, са могушћношћу поновног реизбора.

Сједнице Управног одбора се одржавају по потреби. Сједницу сазива и њом предсједава предсједник. Управни одбор може пуноважно одлучивати ако сједници присуствује више од половине чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова и то јавним гласањем, уколико се не утврди другачији начин гласања.

Чланови Управног одбора /2011-2015/

  1. Боровчанин Нешо, предсједник
  2. Боровина Бојо, члан
  3. Боровчанин Зоран, члан
  4. Ногоштић Миломир, члан
  5. Копривица Миле, члан