Одбори и комисије

Ради извршавања одређених задатака из оквира дјелатности Клуба, те ради праћења и спровођења политике Клуба, а све у циљу унапређења укупног рада у Клубу постоје комисије, одбори и друга радна тијела сталног или привременог карактера.

Сталне комисије клуба су:

  • Комисија за организацију и општа акта
  • Комисија за маркетинг и финансијско – материјална питања
  • Комисија за такмичење и међународну сарадњу
  • Комисија за здравствену заштиту
  • Комисија за омладинске школе
  • Комисија за односе са јавношћу
  • Комисија за коришћење спортских објеката и организацију приредби
  • Дисциплинска комисија

Чланове сталних комисија Клуба бира Скупштина из реда чланова Клуба. Свака комисија има најмање 5 (пет) чланова. Предсједника комисије бира Скупштина из реда чланова Скупштине Клуба, а на приједлог Управног одбора.

Ближе одредбе о дјелокругу рада, правима и обавезама комисија Клуба одређује се посебним актом Клуба. Извјештај о раду комисије подносе предсједници комисија Скупштини Клуба, путем Управног одбора Клуба.

Поред сталних комисија у Клубу се могу по потреби образовати одбори. Право на образовање оваквих тијела имају Скупштина и Управни одбор Клуба.