Надзорни одбор

Надзорни одбор има 3 (три) члана. Из реда ова три члана бира се предсједник. Мандат чланова одбора траје 4 (четири) године, са могућношћу поновног реизбора.

Надзорни одбор је у свом раду самосталан. Послове у свом дјелокругу Одбор врши у складу са Законом, Статутом и другим општим актима.

Органи, радна тијела и службе у Клубу дужни су да Надзорном одбору на његов захтјев омогуће увид у сва документа и материјале и пруже му потребне податке, обавјештења и информације.

Сједнице Надзорног одбора сазива и њима руководи предсједник Одбора, а у случају његове одсутности, замјеник.

Надлежности Надзорног одбора

  • прати спровођење Закона и других прописа, општих аката Клуба
  • конролише законитост и правилност трошења средстава Клуба
  • прати и контролише рационалну употребу опреме и средстава којима Клуб располаже
  • покреће иницијативе и даје приједлоге надлежним органима Клуба ради отклањања повреде права, отклањања неправилности у располагању средствима Клуба, као и отклањању других неправилности које уоче у свом раду
  • у складу са Законом подноси пријаве надлежним правосудним и другим органима учинилаца кривичних дјела, прекршаја и привредних преступа
  • предлаже надлежним органима покретање дисциплинског поступка против одговорних лица у Клубу

Чланови Надзорног одбора /2011-2015/

  1. Вучетић Миломир, предсједник
  2. Томовић Миломир, члан
  3. Одовић Митар, члан